Správny obvod: Rhodos | Afantu | Archangelos | Ataviros | Ialysos | Kallithea | Kamiros | Lindos | Petaludes | Južný Rhodos

Rhodos - Last Minute Dovolenka 2023!

Rhodos / Rodos / Rhodes (Grécko)

...aby Vaša dovolenka nebola nočnou morou!

Dovolenka patrí medzi príjemné novodobé vynálezy. Ak ste si zaplatili zájazd all inclusive, nečakáte, že namiesto sľúbeného výhľadu na zátoku, máte výhľad do bočnej uličky s kontajnermi a ležadlo na pláži si musíte obsadiť v skorých ranných hodinách. Ak Vám pod oknom štvorhviezdičkového hotela po nociach hučí miešačka, výhovorka cestovky, že je to iný subjekt, na ktorý nemajú dosah, neobstojí. Mali by Vám vrátiť časť z ceny zájazdu. Aj ako cestovatelia ste totiž chránení všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

Rhodos.sk ...aby Vaša dovolenka nebola nočnou morou!

Nekupujte mačku vo vreci

Pri výbere spoľahlivej cestovnej kancelárie (CK) stavte na značku. Poriadne si ju vopred preverte. Zistite si, či je poistená pre prípad finančných problémov. V dobrej cestovnej kancelárii Vám odporučia produkt, ktorý zodpovedá Vašim nárokom, a nielen Vašej peňaženke. Vyberte si dovolenku presne podľa svojich požiadaviek, nenechajte sa zlákať nízkou cenou. Pred podpisom objednávky si dajte vysvetliť všetky detaily týkajúce sa ubytovania, stravovania či rôznych alternatív v zvolenej destinácii, aby ste predišli prípadnému sklamaniu na mieste. Dovolenkovú lokalitu si overte, ak je to možné, aj cez internet. Zistite si presný dátum príchodu a odchodu. Niektoré kancelárie do počtu dní zahŕňajú aj celý deň odchodu, hoci je to iba tesne pred polnocou. Nenechajte sa zmiasť výrazom „all inclusive", ktorý znamená, že by ste mali mať v cene okrem celodenného jedla a nápojov aj ďalšie služby. Preverte si, čo sa v all inclusive skrýva, či to nie je len reklamný trik.

Pozorne čítajte zmluvy

Pri podpise zmluvy buďte opatrní. Venujte pozornosť drobným písmenám pod čiarou, ktoré môžu obsahovať zásadné informácie o strave či ubytovaní. Ak sa potom budete sťažovať, v cestovnej kancelárii Vám, v nie ojedinelých prípadoch, nevyhovejú. Zmluva musí obsahovať názov, adresu CK, základné údaje o objednávateľovi zájazdu a všetkých osobách, ktoré sú účastníkmi zájazdu. Musí tam byt charakteristika zájazdu, termín a rozsah služieb zahrnutých v cene. Ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie, možno uviesť len odkaz na číslo zájazdu alebo na iné jeho označenie v katalógu. V zmluve nesmie chýbať cena zájazdu vrátane rozpisu platieb a výšky zálohy, lehota a spôsob uplatnenia Vašich nárokov pri nedodržaní povinností cestovnej kancelárie, ani zmluvné pokuty pri odstúpení zákazníka od zmluvy. Ak je súčasťou zájazdu ubytovanie, v zmluve musí byť presne a podrobne uvedený jeho názov, poloha, kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky. Zmluva má zahŕňať tiež druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou pobytu doprava a strava. Nesmú chýbať ďalšie platby za služby, ktoré nie sú v cene zájazdu.

Kedy môže CK zvýšiť cenu zájazdu?

V zmluve možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa však nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu. Cenu zájazdu možno zvýšiť len v prípadoch, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu alebo k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestovná kancelária je povinná najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité, a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný.

Prežite dovolenku bez stresov

Používajte medzinárodné platobné karty, ideálne kartové spoločnosti VISA a MasterCard. Pred odchodom na dovolenku si skontrolujte platnosť karty. Ak máte debetnú kartu, overte si, či máte na účte dostatok peňazí, zriadenie povoleného prečerpania účtu, nastavenie denných limitov na platbu kartou a na výber z bankomatu. Vezmite si aj hotovostnú rezervu v cudzej mene. Peniaze zamieňajte vždy v banke. Odkladajte si potvrdenia o výdaji peňazí z bankomatov, aj účty z obchodov. Nemeňte si príliš veľký objem hotovosti, vo väčšine obchodov môžete platiť bezhotovostne. Prístup k cudzej mene máte aj prostredníctvom bankomatov. Platobné karty noste vždy na bezpečnom mieste, oddelene od ostatných dokladov a hotovosti. PIN sa naučte naspamäť, buďte ostražití pri výbere hotovosti z bankomatu. Ak ste platobnú kartu stratili alebo Vám ju odcudzili, hneď kontaktujte svoju banku a kartu zablokujte. Uložte si číslo bankovej info linky do mobilu. Overte si, či máte k Vašej platobnej karte zriadené cestovné poistenie. Ak nie, vopred oň požiadajte v pobočke svojej banky.

Neriskujte a poistite sa

Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov, ktoré kryje nevyhnutné náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, prepravu poisteného v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu v zahraničí. K poisteniu liečebných nákladov sa spravidla pripoisťuje úraz - odškodnené za trvalé následky úrazu alebo odškodnenie pozostalých klienta za smrť v dôsledku úrazu, batožina - jej krádež, poškodenie a v špecifických prípadoch strata, prípadne omeškanie, zodpovednosť za škodu spôsobenú iným osobám, storno zájazdu v prípade cesty organizovanej cestovnou kanceláriou a asistenčné služby. Poisťovne predávajú tzv. komplexné cestovné poistenie, ktoré zahŕňa okrem základného poistenia liečebných nákladov i rôzne pripoistenia. Zamyslite sa kam idete, čo tam budete robiť, aké vám hrozia nebezpečenstvá a informujte sa, čo všetko „balíček" cestovného poistenia zahŕňa. Dôležitým pripoistením je poistenie zodpovednosti za Škodu, ktorú svojim neúmyselným konaním môžete na dovolenke spôsobiť niekomu inému na zdraví alebo majetku.

Užitočné ustanovenia pre dovolenkárov

Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie určené zmluvou alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť celú sumu, ktorú dostala na úhradu za zájazd podľa zrušenej zmluvy. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii alebo priamo na mieste bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu. Ak sa zájazd neuskutočnil, uplatní objednávateľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy do troch mesiacov odo dňa, keď sa mal podľa zmluvy skončiť, inak právo na reklamáciu zaniká.

Klamlivé konanie o ochrane spotrebiteľa

Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčinil že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, a zahŕňa:

a) marketing výrobku/služby vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek iným výrobkom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže

b) neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal

Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak opomenie podstatnú informáciu, a spotrebiteľ tak urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. Za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné informácie alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.

Spotrebitelia sa na kompetentné orgány môžu obrátiť priamo alebo prostredníctvom mimosúdneho spotrebiteľského centra.

Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

cestovne poistenie

Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Naše ďalšie projekty / bedekre: Cyprus.sk | Hurghada.sk | Jordansko.sk | Mallorca.sk | Malorka.sk | Sharmelsheikh.sk | Syria.sk

Odporúčame: Neplodnost.sk | Impotencia.sk | FreeJob.sk | Ebooks.sk | Tu môže byť váš spätný odkaz

Dovolenkový bedeker o Grécku, destinácii Rhodos!

Prvá ceritikovaná e-lekáreň na Slovensku

Copyright © 2000 - 2023, Rhodos.sk * All rights reserved * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Booking.com